НАЙВАЖЛИВІШІ ДОСЯГНЕННЯ ІНСТИТУТУ,
ЯКІ УВІЙШЛИ В РІЧНІ ЗВІТИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Вперше отримано когерентне випромінювання на довжині хвилі 472,2 нм атома вісмуту при фотодисоціаційній накачці димерів вісмуту випроміннюваням ексимерного ArF-лазера (193 нм) (І.П. Запісочний, В.А. Кельман, В.П. Стародуб, В.Ю. Фучко, Ю.Ю. Машіка, А.М. Крижевський) // Звіт про діяльність Академії наук України у 1991 році (частина 1), стор. 42.

В Інституті електронної фізики АН України досліджено процеси три- та чотирифотонної іонізації атомів ітербію випромінюванням перестроюваного лазера в області хвиль 470–700 нм. Виявлено резонанси, пов’язані зі збудженням проміжних станів атома ітербію (І.П. Запісочний, В.А. Кельман, О.І. Гомо­най) // Звіт про діяльність Академії наук України у 1992 році (частина 1), стор. 46.

В Інституті електронної фізики АН України визначено розподіли внутрішніх енергій уламків асиметричного та надсиметричного поділу важких нейтронодефіцитних ядер вздовж лінії найімовірнішого заряду, близької до лінії стабільності (Д.І. Сікора,О. І. Лендєл, Т.Й. Маринець, Є.І. Чарнович). Звіт про діяльність Академії наук України у 1993 році (частина 1), стор. 36.

Виміряні виходи гамма-квантів в реакції (у, п)* для груп ядер з близким до магічного числом нейтронів (В. М. Мазур, 3. М. Біган,С. 1. Сичов, М. В. Гошовський). Звіт про діяльність Академії наук України у 1993 році (частина 1), стор. 36.

В Інституті елктронної фізики АН України досліджено процеси багатофотонної іонізації атомів ітербію лазерним випромінюванням у спектральному діапазоні 425 – 630 нм. Встановлено, що наявність в ітербію заповненої 4f–підоболонки приводить до появи ефективного каналу іонізації через збудження цієї підоболонки (1. П. Запісочний, О.І. Гомонай). Звіт про діяльність Академії наук України у 1993 році (частина 1), стор. 44.

Вперше запропоновано для отримання неперервної генерації інфрачервоних переходах атома ксенону застосування накачки верхнього лазерного рівня за рахунок потрійної рекомбінації (В.А. Кельман, Ю.О. Шпеник, А. С. Рибак). Звіт про діяльність Академії наук України у 1993 році (частина 1), стор. 44

В Інституті електронної фізики НАН України в рамках моделі кластерного розпаду визначено розподіли сталих розпаду нейтронно-дефіцитних важких ядер уздовж лінії найімовірнішого заряду, близької до лінії стабільності ядер. Показано, що розподіл сталих  розпаду  кластерної радіоактивності  корелює з розподілом стабільних ядер у Всесвіті (Д. І. Сікора, Є. І. Чарнович). Звіт про діяльність академії наук України у 1994 році (частина 1), стор. 40.

В Інституті електронної фізики НАН України при енергії прискорених електронів 15 МеВ виміряно розподіли теплових і швидких нейтронів з Те, Ве, РЬ, 020, ^, Н& ЗЬ, 5п, Іп, Рп, Мо, 2п, Сй для цілей активаційного аналізу (М. В. Стець, М. В. Гошовський). Звіт про діяльність Академії наук України у 1994 році (частина 1), стор. 40

В Інституті електронної фізики НАН України вивчено схеми розпаду ізотопів ртуті в зразках природного походження з метою їх використання для активаційного аналізу (П. П. Ганич). Звіт про діяльність Академії наук України у 1994 році (частина 1), стор. 40.

В Інституті електронної фізики НАН України розроблено технологію одержання та виготовлено монокристали парателуриту ТеОвисокої оптичної якості для робочих елементів акустооптичних пристроїв (П.П. Пуга, М.І. Головей). Звіт про діяльність Академії наук України у 1994 році (частина 1), стор. 49

В Інституті електронної фізики НАН України вивчено спектри випромінювання парів сірки у суміші з інертним газом (неоном) у високовольтному розряді. Встановлено, що практично вся енергія випромінювання, незалежно від засобів збудження, зосереджена у синьо-зеленій В®Х полосі димерів сірки. Сірка є перспективною для отримання генерації на V'®V" переході цієї полоси за рахунок використання переходів між  зміщеними термами (В. А. Кельман, Ю. О. Шпеник, Ю.В. Жменяк) Звіт про діяльність Академії наук України у 1993 році (частина 1), стор. 49.

В Інституті електронної фізики НАН України розроблено методику визначення сталих розпаду кластерної радіоактивності для випадку парно-парних подільних ядер та продуктів розпаду. Показано, що при такому розпаді необхідно враховувати рівноважну квадрупольну деформацію подільних ядер, максимальне значення якої може досягти 0,35 (Д. 1. Сікора, Е. І Жупанин).// Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1995 році (частина 1), стор. 46.

В Інституті електронної фізики НАН України вивчено енергетичну, залежність кривизни та нахилу дифракційного конуса, його осцилюючу природу для протон-протонного та протон-антипротонного пружного розсіювання, при високих енергіях (Е > 10 ГеВ) та малих переданих імпульсах t < І (ГеВ/с)2. Ця залежність передбачає складнішу природу амплітуди розсіювання, ніж вважалося досі (О.І. Лендєл). // Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1995 році (частина 1), стор. 47.

В Інституті електронної фізики НАН України налагоджено спектроскопічні лінійки на основі детекторів ДРГ-2 та кристала NaI(Тl) для вивчення низькоенергетичних cпектрів гамма-квантів у реакціях захоплення атомних електронів ядрами та спектрів високоенергетичних електронів від мікротрона М-30. Показано, що спектри електронів можна вимірювати в режимі «холодного» катода (П. П. Ганич). // Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1995 році (частина 1), стор. 47.

В Інституті електронної фізики НАН України проведено вимірювання природної активності проб ґрунтів, рослин, відходів з метою розробки методів оцінки ступеня забруднення довкілля (М.В. Стець, М.В. Гошовський). // Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1995 році (частина 1), стор. 47.

В Інституті електронної фізики НАН України вперше в умовах надвисокого вакууму (Р=10-4Па) в пучках, які перетинаються під прямим кутом, вивчено розсіювання моноенергетичних електронів (0—10 еВ) іонами магнію. На енергетичних залежностях пружного розсіювання назад виявлено структуру, яка зумовлена захопленням електронів іонами з утворенням і подальшим спонтанним розпадом атомарних автоіонізаційних станів (0. Б. Шпеник, Є. Е. Контрош).// Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1995 році (частина 1), стор. 57.

В Інституті електронної фізики НАН України одержані на основі розробленої нової методики енергії автоіонізаційних та автовідривних станів неону та аргону, , використано для теоретичної інтерпретації структури функцій збудження найнижчих метастабільних станів цих атомів. Виявлено важливу роль радіаційного розпаду автоіонізаційних станів у виникненні кінематичних особливостей функцій збудження (Є.Ю. Ремета, А.М. Завілопуло, О.В. Снігурський). Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1995 році (частина 1), стор. 57.

В Інституті електронної фізики НАН України досліджено процеси іонізації молекул багатокомпонентних сполук при зіткненні з повільними електронами. Визначено функції іонізації вихідних молекул H2O, D2O,C6H6  і C6HD5  при зіткненнях з електронами (А.М. Завілопуло, О.В. Снігурський). // Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1996 році (частина 1), стор. 47.

В Інституті електронної фізики НАН України вперше виявлено чітку структуру на енергетичних залежностях ефективних перерізів збудження компонент резонансного дублета Zn+ моноенергетичними електронами, що зумовлено утворенням та електронним розпадом тих автоіонізаційних станів атома цинку, які енергетично розташовані вище резонансних рівнів іона (А.Й. Імре, В.С. Вукстич, Г.М. Гомонай, А.М. Немет) // Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1997 році (частина 1), стор. 59.

В Інституті електронної фізики НАН України розроблено технологію одержання тонких плівок Tl6SeI4 на підкладках зі скла та монокристалах KCl. За результатами експериментальних досліджень оптичних властивостей цих плівок і таких же монокристалів у широкому інтервалі температур визначено основні оптичні параметри і запропоновано модель структури енергетичних зон (А.В. Лада, В.Ю. Лоя, Л.В. Трачук, О.В. Гомоннай, Ю.М. Ажнюк, П.П. Пуга) //Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1998 році (частина 1), стор. 57.

В Інституті електронної фізики НАН України на основі прискорювача‑мікротрона М-30 створено прецизійну екпериментально-технічну базу для досліджень фотоядерних реакцій. Одержано перерізи збудження ізомерного стану важких ядер від барію до вольфраму у фотонейтронних реакціях в області енергії гігантського дипольного резонансу. Виявлено низку нових ефектів і аномальних явищ, пов’язаних з оболонковими ефектами і структурою ядер (В.М. Мазур) //Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1999 році (частина 1), стор. 47.

В Інституті електронної фізики НАН України встановлено, що в легованих міддю монокристалах тетраборату літію при збільшенні концентрації легуючого компонента вище значення 19.4´10–3 масових частин, спостерігається ефект концентраційного гасіння люмінесценції , а підвищення температури призводить до ефекту температурного гасіння люмінесценції (Б.М. Гунда, П.П. Пуга, А.М. Соломон) //Звіт про діяльність Національної академії наук України у 1999 році (частина 1), стор. 63.

В Інституті електронної фізики НАН України вперше в єдиному експерименті одержано енергетичні залежності процесів пружного розсіювання, збудження нижніх рівнів та іонізації атома кадмію електронним ударом в області енергій  0–16 еВ і визначено абсолютні перерізи розсіювання. Ці результати можуть бути використані при моделюванні елементарних процесів низькотемпературної плазми (чл.-кор. НАН України О.Б. Шпеник) //Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2000 році (частина 1), стор. 64.

В Інституті електронної фізики НАН України запропоновано використання самообмеженного переходу 52P3,2–6 2S1,2 (451.1 нм) атома індію для створення ефективного лазера у синій області спектра. Вивчено спектри випромінювання і поглинання активного середовища для такого лазера на основі парів йодиду індію та уточнено прогнозовані умови збудження генерації (В.А. Кельман, Ю.О. Шпеник, Ю.В. Жменяк, А.С. Рибак, С.П. Улусова) //Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2000 році (частина 1), стор. 67.

В Інституті електронної фізики НАН України строрено модель померона для розсіювання гадронів уперед при високих енергіях, що базується на ідеї скінченності суми драбиноподібних діаграм у кванотовій хромодинаміці. Встановлено, що чисоло глюонних сходинок і відповідно степенів функціїї lns в амплітуді розсіяння вперед залежить від енергії s1/2, із зростанням якої відкриваються нові пороги з додатковими глюонними сходинками (О.І. Лендєл, Л.Л. Єнковський – Інститут теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України; Р. Фіоре А.Папа – університет Косенца, Італія; Ф Пакканоні – університет Падуя, Італія). //Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2001 році (частина 1), стор. 55.

В Інституту електронної фізики при дослідженні оптичних функцій збудження переходів 61S0-63P10 (253,7 нм)  та 63P20-63D2(365,0 нм) ртуті завдяки високій моноенергетичності (~10 меВ) збуджувального електронного виявлено резонанси, які зумовлені розпадом короткоживучих станів негативних іонів як у дискретній області, так і в автоіонізаційній області енергій (чл.-к. НАН України Шпеник О.Б., В.С. Вукстич, М.М. Ердевді). //Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2001 році (частина 1), стор. 70.

В Інституті електронної фізики у рамках моделі дійсного оптичного потенціалу з врахуванням спін-орбітальної взаємодії досліджено спінову поляризацію електронів малих та середніх енергій, пружно розсіяних атомами аргону. Розраховані енергетичні залежності кутових положень мінімумів у диференціальних перерізах добре збігаються з наявними експериментальними результатами провідних лабораторій, мають передбачувальний характер та можуть бути використані для калібрування кутових залежностей перерізів. Уперше знайдено енергетичні та кутові околи всіх критичних мінімумів цих перерізів, де спінова поляризація розсіяних електронів досягає 100 %. В області середніх енергій використання саме методу оптичного потенціалу в порівнянні з іншими багаточастинковими підходами дозволяє найбільш ефективно та прецизійно виконати теоретичне дослідження структури диференціальних перерізів та параметрів спінової поляризації в пружному розсіянні електронів атомами інертних газів (В.І. Келемен). //Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2002 році (частина 1), стор. 69.

В Інституті електронної фізики вперше досліджено трифотонну іонізацію атома Sm у спектральному діапазоні 17200–18400 см-1 при різних значеннях напруженості світлового поля в області взаємодії. Встановлено, що процес утворення іонів Sm+ носить яскраво виражений резонансний характер, зумовлений одно­ і двофотонним збудженням зв’язаних станів та трифотонним збудженням автоіонізаційних рівнів. Переважна більшість спостережуваних резонансних максимумів пов`язана з двофотонним збудженням парних зв`язаних станів, дані про які відсутні у літературі. Визначено енергії та повні кутові моменти 140 раніше не ототожнених парних збуджених рівнів цього атома (О.І. Гомонай, О.І. Плекан). //Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2002 році (частина 1), стор. 72.

Премію імені І.Пулюя за цикл робіт “Резонансні явища та поляризаційне гальмовне випромінювання при зіткненнях електронів з атомами” присуджено чл.-к. НАН України Шпенику О.Б. (Інститут електронної фізики НАН України) //Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2003 році (частина 1), стор. 59.

В Інституті електронної фізики виміряно перерізи іонізації атомів сірки, селену і телуру поблизу порога однократної іонізації, що суттєво доповнює базу даних атомних констант. Виявлено  нові резонансні особливості, які пов’язані з автоіонізаційними станами цих атомів (чл.-к. НАН України Шпеник О.Б., Є.Е. Контрош, І.В. Чернишова, Ф.Ф.Чіпев). //Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2004 році (частина 1), стор. 67.

В Інституті електронної фізики досліджено процеси пружного та непружного зворотного розсіяння повільних (до 5 еВ) моноенергетичних електронів поверхнями арсеніду галію, легованого цинком, оловом, телуром. Отримані результати про густину об’ємних станів добре узгоджуються з теоретичними розрахунками і дозволяють зробити висновки про тонку структуру спектрів пружного, непружного розсіяння атомів (чл.-к. НАН України Шпеник О.Б., Т.Ю. Попик, В.М. Фейєр, Л.М. Кізман). //Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2004 році (частина 1), стор. 87.

В Інституті електронної фізики побудовано дозову залежність термостимульованної люмінесценції і запропоновано структуру спектра домішки  Mn  у термолюмінофорі Li2B4O7 , що важливо при розробці матеріалів чутливих до дії іонізуючого випромінювання (П.П. Пуга, В.М. Головей, М.М. Біров, В.І. Лямаєв, А.М. Соломон, І.І. Турок, Г.Д. Пуга) //Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2004 році (частина 1), стор. 68.