Доповідач Назва доповіді Установа
Barsony R. Challenges in energy- and waste management Hungarian Defense Forces, Budapest, Hungary
Kopcansky P. The radiation stability of magnetic fluids for bioapplications and technical applications Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Sciences, Kosice, Slovakia
Ovcharenko Y. Electron emission following collective autoionization of He nanodroplets irradiated by intense XUV pulses Technische Universitat Berlin, Germany
Альохіна М.Є. Тривимірна дозиметрія в променевій терапії Національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ
Андришин А.П. Моніторинг стану поверхневих вод Закарпаття Ужгородський національний університет, Ужгород
Арсенюк І.О. Синтез та дослідження термоелектричних властивостей телуридів олова та свинцю, легованих вісмутом Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, Кам'янець-Подільський
Афанас’єва Т.В. Електронні збуджені стани поверхні Cr/Si(001) Національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ
Афанасьева И.А. О возможностях метода ионно-фотонной спектроскопии для исследования процессов, протекающих в органических средах Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, Харьков
Бабинець Н.В. Кореляція між акустичними властивостями та структурою стекол системи (As2S3)100-x(SbSI)x Ужгородський національний університет, Ужгород
Бадалян А.Ю. Active brownian motion of self-propelled particles Сумський державний університет, Суми
Баканов А.Г. Исследование условий формирования и спектрально-люминесцентных свойств комплексов CdSe/ZnS квантовых точек и молекул сульфофталоцианина в вод-ных растворах Санкт-Петербургский Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, Россия
Барбуца С.Г. Імпендансні дослідження інтеркальованих шаруватих кристалів GaSe Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України, Чернівці
Безшийко Я.О. Моделювання апаратурних активаційних спектрів продуктів фотоядерних реакцій Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
Біланчук В.В. Дослідження електричної провідності та краю оптичного поглинання кристалів Cu7SiS5I Ужгородський національний університет, Ужгород
Блажиєвська М.В. Вільна частинка в однорідному магнітному полі в просторі з мінімальною довжиною Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
Блецкан М.М. Електронна структура сполук типу MIISnIVS3 зі змішаною валентністю Ужгородський національний університет, Ужгород
Бондаренко П.В. Колективні моди у масивах щільно розташованих магнітних частинок із планарною намагніченістю Інститут Магнетизму НАН та МОНМС України, Київ
Бондарь Н.С. Низкочастотный колебательный спектр кристалла CsDy(MoO4)2 Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина, Харьков
Вакульчак В.В. Структура енергетичних зон Ag2GeS3 Ужгородський національний університет, Ужгород
Ватажук Е.Н. Изменение поведения дислокационной структуры наноструктурного циркония до и после отжига Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина, Харьков
Велигура А.А. Тушение флуорофора в олигонуклеотидных слоях самоорганизованных на углеродных нанотрубках Белорусский государственный университет, Минск
Веремій Ю.П. Continuous generation of carbon nanomaterials Національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ
Волк Ю.Ю. К теории формирования широкого мультигармонического спектра в двухпотоковом релятивистском электронном пучке Национальный авиационный университет, Киев
Вучкан В.І. Рентгенолюмінесценція іонів Tb3+ в кристалічній та розупорядкованій матрицях тетрабората літія Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Гамаюнова Н.В. Дослідження мікроконтактних спектрів залізопніктидного надпровідника KFe2As2 Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України, Харків
Гасникова К.Ю. Распределенная установка для регистрации широких атмосферных ливней «Русалка» Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
Гедеон C.В. Розробка програмного комплексу для систематизації результатів атомних досліджень Ужгородський національний університет, Ужгород
Генерал А.А. Излучение низкотемпературной плазмы высокочастотного разряда в парах этилового спирта Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Геращенко С.С. Динамика примесей ионного пучка в системах с реверсивной магнитной фокусировкой Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, Харків
Головко С.А. Властивості точково-контактних сенсорів на основі органічних провідників Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків
Голомб Р.М. Ab initio DFT study of tetrahedron based AS4Xm (X=S, Se; m=1-6) cage-like nanoclusters Ужгородський національний університет, Ужгород
Горбачева Т.Е. Особенности структуры поликристаллов стильбена и их сцинтилляционные свойства Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины, Харьков
Гордиевич И.О. О симметрии релятивистского атома водорода и представлении Фолди-Вотхойзена Технокристалл-корунд, Ужгород
Гримало А.К. Аналіз алгоритму обробки експериментальних спектрів для визначення повних нейтронних перерізів хрома-52 Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ
Грицак Р.В. Лампа на смузі 175 нм ArCl (B-X) з накачуванням наносекундним бар’єрним розрядом Ужгородський національний університет, Ужгород
Грицище Я.В. Край оптичного поглинання імплантованих сіркою і фосфором суперіонних кристалів CU6PS5I Ужгородський національний університет, Ужгород
Грицько В.В. Експериментальна установка для дослідження електронних спектрів атомів лужноземельних металів Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Грищук А.М. Термомагнітні ефекти в системі з комбінованим резистивно-магнітним фазовим переходом першого роду, функціональний елемент якої має певні просторові неоднорідності Національний технічний університет України «КПІ», Київ
Грищук О.С. Вплив магнітного поля на фізичні властивості систем на основі плівок Ni I Ag або V Сумський державний університет, Суми
Демеш Ш.Ш. Визначення параметрів потенціалу міжатомної взаємодії в системі As-S квантово-механічними методами Ужгородський національний університет, Ужгород
Деречкей П.С. Повний переріз реакції 120Те(?,n)119Те в області 9-18 МеВ Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Дон Н.Л. Visual images and IR, Raman and Hyper-Raman active modes of II3V2 crystals Херсонський національний технічний університет, Херсон
Дюрик О.М. Реалізація програмно керуючого пристрою механічного переміщення Ужгородський національний університет, Ужгород
Євдокімова Г.С. Оптимізація розрахункового пакету NUFI для методу Монте-Карло Закарпатський державний університет, Ужгород
Євдокімова Г.С. Моделювання особливостей термолюмінісценції та фосфоросценції для двох- та трьохрівневої задачі Закарпатський державний університет, Ужгород
Євич М. Енергія спорідненності у напівпровідників Ge та Si у одновимірному просторі Ужгородський національний університет, Ужгород
Ємельяненко В.В. Вплив ефективної товщини стінки на механічні властивості вуглецевих нанотрубок Сумський державний університет, Суми
Заскока А.М. Дослідження явища гістерезису в нанотрибологічних системах Сумський державний університет, Суми
Звонарёва A.В. Перенос тепла в пластических фазах I и II циклопентана Физико-технический институт низких температур им. Б.И.Веркина НАН Украины, Харьков
Каленик С.О. Кульовий нейтронний спектрометр активаційного типу Харківський фізико-технічний інститут, Харків
Капітан В.С. Процеси утворення та термоелектричні властивості сполуки Tl2SnSe3 системі TlSe–SnSe–Se Ужгородський національний університет, Ужгород
Карбованець О.М. Асимптотична теорія двоелектронних процесів з перерозподілом при повільних зіткненнях полярних молекул з атомними та молекулярними іонами Ужгородський національний університет, Ужгород
Кентеш Г. Установка та методика досліджень наносекундного коронного розряду над поверхнею води Ужгородський національний університет, Ужгород
Клевець В.Ю. Electronic structure for M2P2X6 (M=Sn, Mn, Zn X=S, Se) compounds Ужгородський національний університет, Ужгород
Кленовский М.С. Моделирование эмиссионных характеристик импульсно-периодического разряда в смеси Xe-CsCl Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Клим Г. Nanoporous structure of MgO-Al2O3 ceramics testified with pals method Національний університет «Львівська політехніка», Львів
Коваленко М.В. Електронна структура легованих нанотрубок ZnO Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
Ковалінська Т.В. Аналіз результатів радіаційних випробувань магнітних рідин і обговорення перспектив радіаційних технологій створення магнітизованих біопрепаратів Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ
Ковалінська Т.В. Електромеханічний прилад для контролю конфігурації пучка електронів потужного промислового прискорювача радіаційної установки Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ
Когутич Я.М. Дослідження динаміки вмісту важких металів у грунтах Закарпатської області Ужгородський національний університет, Ужгород
Козак Я.Ю. Дослідження неперервного випромінювання плазми імпульсного підводного розряду Ужгородський національний університет, Ужгород
Кондович С.В. Параметричний резонанс в синтетичному мультифероїку «п'єзоелектрик/антиферомагнетик» Національний технічний університет України "КПІ", Київ
Корбут О.М. Спектри випромінювання плазмових струменів атмосферного тиску аргону та гелію Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Кривчиков А.А. Нарушение симметрии в одномерном электронном газе на неупорядоченной решетке-матрице Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, Харьков
Крулько С.М. Еліпсометричне дослідження термоіндукованих перетворень в аморфних халькогенідах Ужгородський національний університет, Ужгород
Крылова Н.Г. Импедансный сенсор на эффекте экранирования для детектирования функционального состояния клеточных монослоев Белорусский государственный университет, Минск
Курочкина М.А. Спектральное исследование переноса энергии в гибридных структурах на основе квантових точек и молекул порфирина Санкт-Петербургский Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
Кутчак С.В. Іонізаційні процеси за участю збуджених довгоживучих атомів калію Ужгородський національний університет, Ужгород
Ламер И.Л. О связи уравнений Шредингера–Фолди и Дирака Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Ласлов Г.Е. Оптичні характерисктики наносекундного іскрового розряду з композиційними та металевими електродами Ужгородський національний університет, Ужгород
Левченко В.А. Экспериментальные исследования закономерностей генерации УФ-излучения безэлектродными бесферритными лампами с аксиальным расположением индуктора Московский физико-технический институт, Москва
Лейко О.Ф. Дослідження характеристик гамма-спектрометра на базі звукової карти комп’ютера Ужгородський національний університет, Ужгород
Лендел К.Ю. Накопичувачі теплової енергії для систем сонячної енергетики Ужгородський національний університет, Ужгород
Леонов В.А. Влияние обменного взаимодействия на формирование фототока в молекулярном диоде Институт теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова НАН Украины, Киев
Лінтур М. Дослідження плівок As2S3 та наногетероструктур Se/As2S3, Te/As2S3, Bi/As2S3 методом електрон-фотонної спектроскопії Ужгородський національний університет, Ужгород
Ловас Г. The room temperature visible photoluminescence in Ge-based glasses, g- and c-As2S3 Ужгородський національний університет, Ужгород
Ляшук Т.Г. Динамика и кинетика структурообразований гетерогенных систем на основе линейных полимеров Ровенский государственный гуманитарный университет, Ровно
Максименко А.А. Електрофізика в технологіях переробки прісноводної риби Інститут ядерних досліджень НАН України
Малинина А.А. Возбуждение эксиплексных молекул бромида криптона и монобромида ртути в барьерном разряде на смеси паров дибромида ртути c криптоном и гелием Ужгородський національний університет, Ужгород
Манько Н.Н. Влияние пространственного распределения напряжений в синергетической модели граничного трения Сумський державний університет, Суми
Маркуш П.П. Іонізація селену повільними електронами у газовій фазі Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Месарош Л.В. Спектроскопічна діагностика плазми тліючого розряду над поверхнею розчину сульфату алюмінію в дистильованій воді Ужгородський національний університет, Ужгород
Мигович М.І. Фотофізичні процеси при УФ опроміненні складних органічних молекул Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Микита М.І. Мас-спектрометрія продуктів термічної деструкції вугілля Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Микита М.І. Дисоціативна іонізація молекули тиміну Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Милинский А.Ю. Электрические свойства гетероструктур Si/BaTiO3, сформированных методом импульсного лазерного осаждения Благовещенский государственный педагогический университет, Благовещенск, Россия
Миронюк Д.В. Вплив швидких важких іонів Xe26+ на властивості плівок оксиду цинку, осаджених на різних типах підкладок Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ
Мисько Н.С. Електронографічне дослідження бінарних кріосплавів азот – інертні гази Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна, НАН України, Харків
Міщенко Ю.А. Entanglement characteristics for the states of quasibosons realized by deformed oscillators. Energy dependence Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, Київ
Мокіна В.M. Розробка сцинтиляційних кристалів PbWO4 з археологічного свинцю для експериментів з пошуку подвійного бета-розпаду і темної матерії Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ
Момот Є.Л. Особливості активації повітря та утворення нейтронів при роботі медичного прискорювача електронів Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ
Мучичка Ю. Енегія зв'язку ізотопів негативного іона водню у двовимірному просторі Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Настенко М.Ю. Поведінка поверхневих спінових хвиль на межі одновісного та двохосьового феромагнетиків в планарному магнітному полі Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут», Київ
Недибалюк О.А. Variation of pH in plasma-liquid system with liquid electrode Київський національний університет ім.. Тараса Шевченка, Київ
Недибалюк О.А. Plasma-liquid system with rotational gliding arc with one liquid electrode Київський національний університет ім.. Тараса Шевченка, Київ
Недибалюк О.А. Plasma assited combustion of viscous hydrocarbons Київський національний університет ім.. Тараса Шевченка, Київ
Неймет Ю.Ю. Концентраційні зміни електричних, діелектричних та оптичних параметрів стекол системи Ag-As-S Ужгородський національний університет, Ужгород
Нечай А.Н. Поляризационное тормозное излучение при возбуждении поверхностных и объемных слоев кластеров ксенона Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина, Харьков
Нодь Є.А. Розрахунки розсіяння електронів на атомі Si Ужгородський національний університет, Ужгород
Обрядина Е.Ю. Investigation of the ionic mobility in the Li0.03Na0.97Ta0.4Nb0.6O3 solid solution by Raman spectra Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья имени И.В. Тананаева, КНЦ РАН, Мурманская область, г. Апатиты, Россия
Овсиюк Е.М. Квантовая механика частицы со спином 1 в потенциале магнитного монополя, нерелятивистское приближение Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина, Мозырь, Беларусь
Окрушко Е.Н. Простейший метод определения формы импульса сцинтилляционных кристаллов Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины, Харьков
Окунєва Т.О. Вивчення впливу електронного опромінення на оптичні та люмінесцентні властивості нелегованих та легованих ніобиєм кристалів лейкосапфіру Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Олашин С.В. Дослідження перерізу та ізомерних відношень виходів реакцій 35Cl(?,n)34mCl, 124Те(?,n)123mТе в області гігантського дипольного резонансу Ужгородський національний університет, Ужгород
Ортіков Р.О. Розсіювання низькоенергетичних електронів на тиміні Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Остапенко І.А. Проект удосконаленого дослідницького радіаційного комплексу ІЯД НАН України Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ
Островерх А.С. Монохроматор электронов для масс-спектрометра Институт физики НАН Украины, Киев
Павлик О.Ф. Квантова телепортація і резонансна передача квантової інформації на далекі відстані від одного дворівневого атома до іншого Ужгородський національний університет, Ужгород
Парафило А.В. Влияние поляронных эффектов на сверхпроводящий транспорт в S-QD-S контактах Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, Харьков
Петрецький С. Structural studies on nanolevel of flash evaporated a-Ge2S3 films by high resolution synchrotron XPS Ужгородський національний університет, Інститут хімії і фізики твердого тіла, Ужгород
Петруляк В.І. Аналітичні можливості іон-фотонної спектроскопії та доплерівської томографії для визначення вмісту важких металів у ґрунтах Ужгородський національний університет, Ужгород
Пилипчинець І.В. Внутрішнє тертя суперіонних композитів у полімерній матриці Ужгородський національний університет, Ужгород
Підгірний Д.В. Нелінійно-оптична характеризація сцинтиляторів на основі оксиортосилікатних монокристалів Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський
Пішта М. Енергія спорідненності негативного іона позитронію в гіперсферичному адіабатичному підході Ужгородський національний університет, Ужгород
Полетаев Д.А. Датчик влажности на основе коаксиального резонатора с запредельной частью Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь
Поп В.В. Врахування кулонівських ефектів у реакції одноелектронної перезарядки в рамках інтегральних рівнянь Дода – Грайдера Ужгородський національний університет, Ужгород
Поп О.М. Використання бутстреп-методів у деяких задачах ядерної гамма-спектрометрії Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Поп О.М. Метод ізохрон та метод стандартних множин для визначення подій у зразках кераміки Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Поп О.М. Використання Фур’є- та Вейвлет-фільтрації при обробці слабих піків в апаратурних гамма-спектрах Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Попережай С.Н. The spectrum of electron excitations of the crystal KY0.3Er0.7(MoO4)2 Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина, Харьков
Попович І.А. Опис ефектів спарювання нуклонів одного сорту в рамках адіабатичного наближення Ужгородський національний університет, Ужгород
Попович К.П. Анізотропія фотолюмінесценції монокристалів LI2B4O7:Cu в поляризованому світлі Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Примак М.В. Радіаційна стабільність фотолюмінесценції нанокристалів CdSe, вкраплених у діелектричні матриці Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Прокопів В.В. Квазіхімічний опис власних точкових дефектів цинк телуриду збагаченого телуром Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Івано-Франківськ
Проць О. Давач тиску газу на основі струму негативної корони Академія СВ України, Львів
Пундяк О.І. Uncertainty of spatial distribution of inhomogeneous particles in limited volume Львівський кооперативний коледж економіки і права, Львів
Ребеш А.П. Термодинаміка µ-деформоаного аналога моделі Бозе-газу Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, Київ
Рейтій О.К. Квазікласична теорія тунельної іонізації атома у зовнішньому електричному полі Ужгородський національний університет, Ужгород
Рихлюк С.В. Використання крокових двигунів в автоматизованих оптико-спектральних приладах Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
Роман В.І. Енергетичні спектри розсіяних електронів на атомах рубідію Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Роскін Б.Б. Чотирихвильова взаємодія у легованих фоторефрактивних кристалах Sn2P2S6 Ужгородський національний університет, Ужгород
Рыжов Д.А. Влияние параметров кристаллической решетки мишени на выход возбужденных частиц при ионной бомбардировке Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков
Савицький А.В. Сучасний дослідницький комплекс для вирішення задач за методом мікроконтактної спектроскопії Янсона Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків
Саган В.В. Ізохорна теплопровідність циклічних молекулярних сполук Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, Харьков
Сані А.А. Параметри і характеристики плазми газового розряду в чистих парах води Ужгородський національний університет, Ужгород
Світличний Є.А. Про вплив домішки цинку на теплофізичні характеристики лазера на парі міді Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Семеренко Ю.A. Спектроскопия кристаллов со случайным распределением структурных искажений: релаксация Дебая, релаксация Коивы-Хасигути Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків
Симканич О.І. Фоновий моніторинг якості ґрунтів заповідників Закарпаття Ужгородський національний університет, Ужгород
Сичікова Я.О. Вплив рівня легування на процеси пороутворення кристалів фосфіду індію Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ
Скрыпник А.И. Моделирование спектроскопических свойств широкозонных планарных детекторов гамма-излучения Институт физики высоких энергий и ядерной физики Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» НАН Украины, Харьков
Смолянюк А.В. Магнітні властивості молекули Fe (acac) (tmp) Ужгородський національний університет, Ужгород
Смолянюк А.В. Проект UniMagIni: дослідження магнітних властивостей нанокомплексів Ужгородський національний університет, Ужгород
Солнышкин А.А. Измерение скоростей реакций 232Th с вторичными нейтронами, возникающими при облучении массивной урановой мишени (natU) Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия
Солнышкин А.А. Измерение скоростей реакций natU с вторичными нейтронами, возникающими при облучении массивной свинцовой мишени Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия
Соловей О.В. Дослідження вмісту шкідливих речовин в атмосфері Закарпатської області Ужгородський національний університет, Ужгород
Соломенко О.В. System with low powered rotational gliding arc Національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ
Соломенко О.В. Conversion of hydrocarbons in plasma-liquid system with reverse vortex air/CO2 flow Національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ
Стародуб І.О. Взаємодія флюксона з прямокутною домішкою в двовимірному Джозефсонівському переході Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, Київ
Стецик Н.С. Особливості люмінесценції тонких плівок йодистого кадмію Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
Тимчик Р.В. Lowest autoionizing states of Ca in the problem of electron impact ionization Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород
Трофімук А.В. Особливості забруднення 137Cs ґрунтів, рослин та грибів українських Карпат Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
Туровці Й. Мультипомерон у пружному розсіюванні протонів при енергії LHC Ужгородський національний університет, Ужгород
Федорко Р.О. Процеси надпружнього розсіяння електронів на метастабільних атомах кадмія Ужгородський національний університет, Ужгород
Федорчук О.О. Setup for PHIL accelerator to test particle detectors Національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ
Фешак Т.М. Дослідження впливу часу інтеркалювання C3H8O3 на імпендас шаруватих кристалів GaSe Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, Чернівці
Хмара І.Ю. Моделювання фрагментаційних процесів молекул аденіну та гуаніну в зіткненнях з електронами Ужгородський національний університет, Ужгород
Хоменко М.О. Фрикційна анізотропія Ag І Ni наночастинок на графені Сумський державний університет, Суми
Цибульський В.С. Дослідження молібдату цинку методами термоактиваційної спектроскопії Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
Цигика М.В. Динамічний інтерферометр на основі фоторефрактивного ефекту в кристалі Sn2P2S6 Ужгородський національний університет, Ужгород
Циканюк Б.І. Синтез та дослідження п'єзоматеріалів SbSI, ZnGeP2, PbTiO3 Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський
Четвёркина А.С. Двойная трёхфотонная ионизация атомов с формированием промежуточного поляризованного иона Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
Чонка Р.М. Енергія спорідненості синглетних та триплетних станів негативного іона водню в одновимірному просторі Ужгородський національний університет, Ужгород
Шевченко О.С. Перспективність дослідження реакції поділу середньо-тяжкий ядер ННЦ ХФТІ та ІЕФ НАН України Харківський фізико-технічний інститут НАН України, Харків
Шопа Р.Я. Розрахунок регулярного ходу теплоємності та діелектричної проникності у сегнетоелектричних кристалах з фазовими переходами другого роду Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів
Яковенко В.М. Радіаційні розпади B0>K*0? та B0s>?? в експерименті LHCb Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ
Яковенко В.М. Фізика важких мезонів на великому адронному колайдері Інститут ядерних досліджень НАН України, Київ