ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ Національної академії наук України – перша самостійна академічна установа на Закарпатті, яку було створено 21 вересня 1992 році на базі Ужгородського відділення Інституту ядерних досліджень АН України. Інститут електронної фізики входить до складу Відділення фізики і астрономії НАН України.

Основними напрямками наукової діяльності інституту є проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі атомної і ядерної фізики низьких енергій, фізики електронних і атомних зіткнень, фізичної і квантової електроніки, нелінійної оптики; створення нових матеріалів та приладів функціональної електроніки. Інститут - відомий центр з дослідження резонансних і автоіонізаційних явищ в атомних системах та з радіаційної фізики твердого тіла.

В інституті склалися і функціонують наукові школи професора І.П. Запісочного з фізики електронних зіткнень та професора М.І. Головея з розроблення технології та вирощування моно- і полікристалів.

В інституті 6 наукових відділів, працює близько 100 співробітників, серед яких 13 докторів та 34 кандидати наук, є аспірантура, наукова бібліотека, вчена рада, господарська група й експериментальні майстерні. Інститут забезпечений сучасним науковим обладнанням, оригінальними установками.

Серед них: надвисоковакуумні установки для дослідження поверхні твердого тіла і збудження іонів електронами, газодинамічне джерело молекулярного пучка, монопольний, квадрупольний та магнітний мас-спектрометри, монохроматори та аналізатори енергії електронів з рекордним розділенням (~10 меВ), лазери на барвниках, спектральні прилади від вакуумного ультрафіолету і м’якого рентгену до інфрачервоної області спектру, установки для вирощування високоякісних монокристалів, сучасна обчислювальна техніка, спектрометричні установки, функціонує прискорювач електронів – мікротрон М-30 (Національне надбання), в якому максимальна енергія прискорених електронів досягає 25 МеВ. Створено грід-кластер, доменну зону, поштовий та файловий сервери Інституту і підключено до ГРІД мережі України.

Інститут підтримує наукові зв’язки з численними науковими установами України, Росії, США, Франції, Німеччини, Великобританії, Чехії, Угорщини, Словаччини та інших країн. На базі інституту регулярно проводяться вітчизняні і міжнародні конференції та інші наукові форуми, зокрема міжнародні конференції “Eleсtron-100”, яка була присвячена 100-річчю відкриття електрона, “Елементарні процеси в атомних системах CEPAS’2000”, “Складні оксиди, халькогеніди та галогеніди для функціональної електроніки” ”Международна конференція з не Євклідової геометрії у сучасній фізиці і математиці”, регулярно відбуваються міжнародні конференції молодих учених і аспірантів.

Вагомим здобутком учених інституту є присудження премій:

Працівниками інституту здобуто та виконано цілий ряд республіканських та міжнародних грантів ДФФД України, INTAS, CRDF, УНТЦ, міжнародного фонду “Відродження”. Співробітниками захищено 10 докторських і 17 кандидатських дисертацій. Науковці інституту беруть активну участь у міжнародних конференціях, спільних науково-дослідних проектах. Вони є членами спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій, інших наукових рад, проводять експертизу міжнародних наукових запитів.

Впродовж багатьох років в інституті працюють філії кафедр квантової електроніки, ядерної та теоретичної фізики Ужгородського національного університету. Налагоджено плідне співробітництво з Закарпатським державним університетом (ЗакДу), провідні науковці професори В.А. Кельман, В.Т. Маслюк, А.М. Завілопуло викладають на факультеті інформаційних технологій, беруть активну участь в організаційно-виховній роботі вищі. З року в рік у стінах інституту проводяться спільні наукові семінари, наради, конференції, науковці інституту є членами спеціалізованих рад університету по захисту кандидатських та докторських дисертацій, головами державних екзаменаційних комісій. Провідні вчені інституту протягом багатьох років читають лекції та проводять практичні заняття на фізичному і хімічному факультетах УжНУ, викладачі фізичного, хімічного і математичного факультетів та факультету інформатики ЗакДу проходять на постійній основі стажування в інституті, студенти старших курсів проходять практику в інституті та виконують курсові, дипломні і магістерські роботи. Ряд провідних вчених інституту опікуються здібними учнями з політехнічного ліцею та молоддю, залученою до Малої академії наук Закарпаття, президентом якої є директор інституту академік НАН України О.Б. Шпеник.

Поряд з фундаментальними дослідженнями інститут виконує прикладні роботи для потреб народного господарства. Було розроблено ряд приладів, що знайшли застосування у виробництві та медицині. Сюди можна віднести цифрові пристрої для зважування шихти, вологоміри для шаруватих матеріалів та товщиноміри для тришарових конструкцій, електронні гармати та компактні мас- спектрометри для зондування верхніх шарів атмосфери Землі, лазерні пристрої для внутрішньовенного опромінення крові, акупунктури, фізіотерапії. Було розроблено та виготовлено стенд для вивчення радіаційної стійкості елементів і пристроїв космічної техніки, проводились роботи з радіометрії Карпатського регіону та інші. Розроблено технологію вирощування високоякісних монокристалів, одержано захисні, антивідбивні та світлоподільні багатошарові тонкоплівкові градієнтні структури на основі халькогенідів As2S3, GeS2 для оптичних елементів технологічних СО2-лазерів.