Відділ іонних процесів


foto

ГОМОНАЙ Ганна Миколаївна – директор Інституту електронної фізики НАНУкраїни, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, лауреатпремії НАН України ім. І. Пулюя.

У 1981 році закінчила фізичний факультет Ужгородського державного університетута отримала диплом з відзнакою зі спеціальності “фізика” і кваліфікацію “фізик.Викладач”. У грудні 1981 року поступила в аспірантуру на кафедру квантової електронікиУжгородського державного університету, після закінчення якої у квітні 1986 року буларозподілена в Ужгородське відділення Інституту ядерних досліджень АН УРСР на посадумолодшого наукового співробітника. У грудні 1986 року в Ужгородському державномууніверситеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності “фізична електроніка, у т.ч. квантова” на тему“Збудження, іонізація та діелектронна рекомбінація при зіткненнях електронів з іонамиталію”. З листопада 1992 року працює в Інституту електронної фізики НАН України. У1999 році їй присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. У червні 2015року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичнихнаук зі спеціальності “фізична електроніка” на тему “Резонансні та автоіонізаційні явищау процесах зіткнень електронів з іонами металів”.

Нагороджена Ювілейною медаллю «80 років НАН України» (1998 р.), Почесноюграмотою управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації(2002 р., 2007 р.), Почесною грамотою Президії НАН України та ЦК профспілкипрацівників НАН України (2012 р.).

Галузі наукових інтересів: атомна спектроскопія, експериментальна атомна фізика,фізика електрон-атомних та електрон-іонних зіткнень, резонансні та автоіонізаційні явищапри зіткненнях електронів з атомами та іонами.Має 100 друкованих праць та 1 патент України на винахід.