Група Келемен В.І., Довганич М.М. та Ремета Є.Ю.


Келемен Володимир Іванович,
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник

Довганич Мирослава михайлівна,
кандидат фізико-математичних наук,
науковий співробітник

Ремета Євген Юрієвич,
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітникОсновні напрямки наукових досліджень:

Розвиток методу комплексного оптичного потенціалу та дослідження особливостей потенціального розсіювання електрона, позитрона або атома багатоелектронним атомом. Для знаходження потенціалів взаємодії, в тому числі спін-орбітальної, – статичного, обмінного, поляризаційного, поглинання – використовуються наближення: локальне та локальне спін-поляризоване.
Впроваджується узгоджений опис процесу розсіювання, коли атом-мішень і потенціали взаємодії частинки з нею розглядаються в одних наближеннях. При цьому різноманітні функціональні характеристики атомів і потенціали взаємодії визначаються в локальних наближеннях стаціонарної та нестаціонарної теорії функціоналу густини. Для мішені не застосовується модель незбуреного остову - частинка взаємодіє з усіма електронами.
В широкому діапазоні енергій зіткнень розраховуються такі фундаментальні характеристики розсіювання як парціальні фазові зсуви, інтегральні перерізи та кутові і енергетичні залежності диференціальних перерізів. Знаходять енергії та ширини резонансів форми, що утворюються у процесі розсіювання. Досліджуються особливості кутових та енергетичних залежностей параметрів спінової поляризаціі розсіяних електронів, яка обумовлена спін-орбітальною взаємодією. Визначаються кути та енергії критичних мінімумів диференціальних перерізів, в яких спінова поляризація є максимальною. Для розсіювання електронів на спін-поляризованих мішенях досліджуються особливості кутових та енергетичних залежностей спінової обмінної асиметрії, обумовленої спіновою природою обмінної та поляризаційної взаємодії. Електронні густині та орбіталі атома-мішені апроксимовані параметризованими аналітичними виразами.