Program Committee


István Lovas (Budapest, Hungary) Co-Chairman
A.H. Zagorodny (Kiev, Ukraine). Co-Chairman
V.D. Gershun (Kharkov, Ukraine)
V.P. Gusynin (Kiev, Ukraine)
Yu.M. Ilyin (Simferopol, Ukraine)
V.G. Kadyshevsky (Dubna, Russia)
Yu.A. Kurochkin (Minsk, Bylarus)
V.Yu. Lazur (Uzhgorod, Ukraine)
I.V. Mryhlod (Lviv, Ukraine)
Péter Nagy (Debrecen, Hungary)
G.M. Polotovsky (Nizhnij Novgorod, Russia)
Miklós Rontó (Miskolc, Hungary)
Kornél Sailer (Debrecen, Hungary)
N.F. Shulga (Kharkov, Ukraine)
Yu.O. Sitenko (Kiev, Ukraine)
D. Sorokin (Padova, Italy)

Organizing Committee

O.B. Shpenik (Uzhgorod, Ukraine) Chairman
Lászlo Jenkovszky (Kiev, Ukraine) Vice Chairman
A.N. Zavilopulo (Uzhgorod, Ukraine) Vice Chairman
Zoltán Tarics (Uzhgorod, Ukraine), scientific secretary
Yu.M. Azhniuk (Uzhgorod, Ukraine)
F. Colasuonno (Bari-Perugia, Italy)
V.V. Maslyuk (Uzhgorod, Ukraine)
I. Mezei (Cluj Napoca, Romania)
D. Himics (Uzhgorod, Ukraine)
J. Turóci (Uzhgorod, Ukraine)
Z.I. Vakhnenko ( Kiev, Ukraine)
G. Yevdokimova (Uzhgorod, Ukraine)