Перегляди: 201490
Сьогодні: 40
Партнери
NASU UzhNU ISP BITP
Нові надходження

«Математичні проблеми нелінійної динаміки
конічних резервуарів з рідиною»

І.О. Луковський, О.М. Тимоха, О.В. Солодун

Монографія присвячена наближеним методам дослідження нелінійних задач динаміки тіла з конічними порожнинами, частково заповненими рідиною. Ці методи ґрунтуються на варіаційних принципах механіки та теорії збурень. Одержано рівняння просторових рухів розглядуваної механічної системи у вигляді нелінійних звичайних диференціальних (модальних) рівнянь, які зв’язують узагальнені координати. Наведено алгоритми визначення гідродинамічних коефіцієнтів цих модальних рівнянь для конічних баків, а також отримано числові значення цих коефіцієнтів у широкому діапазоні геометричних параметрів. Знайдено усталені режими руху системи, досліджено їхню стійкість, а також проведено порівняння деяких теоретичних результатів з експериментальними даними. Окремо розглянуто проблему виведення рівнянь руху системи з урахуванням пружності стінок резервуара.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів стаціонарних курсів вищої школи відповідних спеціальностей.

The book is devoted to approximate methods in the nonlinear dynamic problems of a body with cavities partly filled with a liquid. The methods are based on the variational principles of inechanics and the perturbation theory. The equation of spatial motions of the considered mechanical system in the form. of nonlinear ordinary differential (modal) equations with respect to the generalized coordinates is derived. Algorithms for determi- ning the hydrodynamic coefficients of these equations for conical tanks are given as well as the numerical values these coefficients are computed in a wide range of geometric parameters. The steady state wave regimes of the system are found. Their stability is investigated and a comparison of theoretical results with experimental data is carried out. The problem of the derivation of the equations fona elastically-deformed tank is considered as well.

The monograph is intended for scientists and engineers, MSc. and PhD students of the corresponding specialties.


«ЦИКЛОДЕКСТРИНИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ
НА ЇХ ОСНОВІ»

С.В. Рябов, В.В. Бойко, Л.В. Кобріна

У монографії узагальнено результати дослідження природних макроциклічних сполук - циклодекстринів(ЦД), їхніх комплексів включення за типом «гість»-«господар» з органічними, неорганічними та біологічними молекулами. Викладено основні методи отримання полімерів і полімерних систем різноманітної будови на основі або з використанням ЦД, у тому числі отриманих методом молекулярного імпринтингу, а також супрамолекулярних архітектур (ротаксанів, псевдоротаксаків) і нанорозмірних матеріanів. Описано їхні властивості та методи анaлізу. Показано, що комплекси включення на основі ЦД та циклодекстриновмісні полімери й полімерні матеріanи придатні для використання у фармації, медицині, сенсорних технологіях, а також як сорбенти і каталізатори.

Для наукових співробітників та інженерно-технічких працівників, які займаються створенням, переробкою й використаиням полімерних функціональних матеріалів.

The results of the study of natural macrocyclic compounds — cyclodextrins (CDs), their inclusion complexes of the guest-host type with organic, inorganic and biоlоgiсаl molecules are summarized in the monograph. The main methods of obtaining polymers and polymer systems of various structures based in CDs, including those prepared by molecular imprinting, as well as supramolecular architectures (rotaxanes, pseudorotaxanes) and nanosized materials are presented. Their properties and methods of analysis are described. It has been shown that CD’s inclusion complexes and cyclodextrin-containing polymers are used in pharmacy, medicine and senѕory technologies, as well as sorbents and catalysts.

The book is recommended for researchers and engineering staff invоlvеd in the dеvеlорing, processing and application of роlуmеr funсtiоnаl materials.


«Керманич української науки.
Життєвий і творчий шлях Б.Є. Патона.
До сторіччя від дня народження.»

О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, О.К. Маковецька та ін.

Ця книга є своєрідним науковим і соціальним портретом Бориса Євгеновича Патона - унікальної особистості, великого вченого, організатора науки і видатного державного і громадського діяча. Ідеться про його внесок у вічну проблему з’єднання матеріалів (новаторські науково-технічні прориви в галузі електрозварювання на землі, у воді, космосі), розбудову Національної академії наук України як головного вітчизняного і визнаного міжнародного наукового центру, формування національної наукової системи в Україні, відповідальну громадянську позицію в складних доленосних соціальних ситуаціях.

Розрахована на науковців, освітян, працівників засобів масової інформації, усіх, хто цікавиться історією науки і знаковими подіями в ній. Книга багато ілюстрована.


«В’язні з України в концтаборі Маутгаузен: історія та пам’ять»

Книга «В’язні з України в концтаборі Маутгаузен: історія та пам’ять» повертає пам’ять про понад 20 тис. вихідців з України в цьому таборі: їхнє життя і побут, стратегії виживання і спротив, повстання радянських офіцерів і "Мюльфіртельське полювання на зайців" і багато іншого.

Упорядниками видання стали докторантка Інституту сучасної історії Віденського університету Руслана Берндл, австрійський історик, автор двох монографій про «Маутгаузен», доктор Маттіас Кальтенбруннер та кандидатка історичних наук, співробітниці Інституту історії НАНУ Тетяна Пастушенко.

У книзі представлені результати дослідження архівних матеріалів, які розкривають тему перебування в цьому концтаборі понад 20 тисяч чоловіків та жінок з України. Дослідження Маттіаса Кальтенбруннера присвячене унікальному випадку – повстанню радянських офіцерів у 20-му блоці «Маутгаузена», їх втечі та повоєнній історії формування оповіді про ці події тими, хто вижив. У книзі використані фотографії з Федерального архіву в Берліні.

Основний зміст складають інтерв’ю з колишніми в’язнями, записані спеціально для цього видання, а також під час різних дослідницьких проєктів, зокрема з архіву Меморіального музею концтабору «Маутгаузен», Архіву усної історії «Та сторона», Міжнародного товариства «Меморіал» (Москва). Публікуються також біографії радянських військовополонених, які реконструювали їх рідні. Книга розрахована на широке коло читачів.

Книга вийшла друком завдяки співпраці Українського інституту національної пам’яті, Інституту історії України НАН України, Посольства України в Республіці Австрія, а також за підтримки Міжнародного комітету колишніх в’язнів концтабору «Маутгаузен», Української організації борців антифашистського опору та Національного меморіального комплексу «Висота маршала І.С. Конєва».

Ознайомитись з електронною версією видання.


Relativistic Quantum Mechanics and Field Theory of Arbitrary Spin

Volodimir Simulik

National Academy of Sciences of Ukraine,

Institute of Electron Physics, Uzhgorod, Ukraine

Series: Classical and Quantum Mechanics

Foundations of the relativistic quantum mechanics and field theory of arbitrary spin are presented. New relativistic wave equations without redundant components for the particle-antiparticle doublets of arbitrary spin are considered. The comparison with known arbitrary spin equations of Bhabha, Bargman-Wigner and with Pauli-Fierz, Rarita-Schwinger equations (for the spin s=3/2) demonstrates the advantages of the presented approach. The special procedure of synthesis of higher spin relativistic wave equations is suggested. New equations are considered on three levels of (i) relativistic canonical quantum mechanics, (ii) canonical Foldy-Wouthuysen type field theory, and (iii) manifestly covariant field theory. The derivation of field equations based on the start from the relativistic canonical quantum mechanics is given. The corresponding transition operator, which is the extended Foldy-Wouthuysen transformation, is suggested and described. This model of relativistic quantum mechanics is described here on the level of von Neumann’s consideration of non-relativistic case. The Lagrange approach for the spinor field in the Foldy-Wouthuysen representation is analyzed.

The proof of the Fermi-Bose duality property of a few main equations of field theory, which before were known to have only single Fermi (or single Bose) property, is given. Hidden Bose properties (symmetry, solutions, and conservation laws) of the Dirac equation are proved. Both cases of non-zero and zero mass are considered. New useful mathematical objects, which are the pure matrix representations of the 64-dimensional Clifford and 28-dimensional SO(8) algebras over the field of real numbers, are put into consideration. The application of such algebras to the Dirac and Dirac-like equations properties analysis is demonstrated. Fermi and Bose SO(4) symmetries of the relativistic hydrogen atom are found.

Більш детально за посиланням.


Інститут фізики конденсованих систем

"Дорога тривалістю в півстоліття"

Наприкінці 2019 року з нагоди 50-ліття створення у Львові першого на Західній Україні академічного підрозділу в галузі теоретичної фізики – відділу статистичної теорії конденсованих систем Інституту теоретичної фізики АН УРСР (Київ), який згодом розвинувся в Інститут фізики конденсованих систем НАН України, вийшла з друку книга «Інститут фізики конденсованих систем НАН України: дорога тривалістю у півстоліття», відповідальний редактор І.М. Мриглод, Львів, ІФКС НАН України, 2019, 392 с. (ISBN 978-617-7593-24-8).

У книзі висвітлено основні віхи історії становлення і розвитку Інституту фізики конденсованих систем НАН України та наукових структурних підрозділів, які йому передували. Зроблено наукові огляди за основними напрямками діяльності інституту: статистична фізика конденсованої речовини, комп’ютерне моделювання багаточастинкових систем та фізика складних систем. Показано внесок науковців Інституту в розвиток цих ділянок науки. Представлено інформацію про значні інфраструктурні проекти – УАРНЕТ, журнал Condensed Matter Physics та обчислювальний кластер. Висвітлено діяльність інституту в сферах прикладних досліджень (Чорнобильська проблематика, розпізнавання образів, кольороподіл) та популяризації науки. Проаналізовано інформацію щодо публікаційної активності працівників інституту, підготовки наукових кадрів, міжнародного співробітництва, організації конференцій. Подано персоналії працівників інституту та його почесних докторів, інші довідкові матеріали. Для широкого кола наукових працівників, що цікавляться фізикою та історією науки.

З повним текстом книги можна ознайомитися тут.

Copyright © 2019 Institute of Electron Physics. National academy of sciences of Ukraine. All rights reserved. Designed by Robert.